Stagii de cotizare

Conform prevederilor Legii nr.263/ 2010 asiguraţii sistemului public de pensii pot fi cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa în România.

Pot fi asiguraţi ai sistemului public de pensii şi cetăţenii români, cetăţenii altor state şi apatrizii care nu au domiciliul sau reşedinţa în România, în condiţiile prevăzute de instrumentele juridice cu caracter internaţional la care România este parte.

Asiguraţii au obligaţia să plătească contribuţii de asigurări sociale şi au dreptul să beneficieze de prestaţii de asigurări sociale, conform prezentei legi.

 

CATEGORII DE ASIGURATI

În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

 

 1. a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă;
 2. b) funcţionarii publici;
 3. c) alte persoane care realizează venituri asimilate salariilor pentru care se datorează contribuţie de asigurări sociale, potrivit prevederilor <LLNK 12015     0932 2H1   0 39>Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare <LLNK 12015     0932 2H1   0 12>Codul fiscal.

 

 1. persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I;

 

III. persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii, denumite în continuare şomeri;

 

 1. persoanele care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care se datorează contribuţie de asigurări sociale, potrivit prevederilor <LLNK 12015 0932 2K1   0 40>Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Orice persoană se poate asigura în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare socială, în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă şi, după caz, în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie.<LLNK820003088412100001>

 

DERCLARATIA NOMINALA/INDIVIDUALA DE ASIGURARE

Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I şi II din lege, precum şi asiguraţii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, alţii decât cei care depun declaraţie individuală de asigurare, denumite în continuare angajatori sau entităţi asimilate angajatorului, cât şi instituţiile care efectuează plata drepturilor de şomaj pentru şomerii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. III din lege, sunt obligate să întocmească şi să depună, la organul fiscal central, declaraţia nominală de asigurare.

 

În situaţia în care se constată erori în cuprinsul declaraţiilor, indiferent de cauzele producerii acestora, şi/sau modificări ale datelor pe baza cărora se stabilesc stagiul de cotizare şi punctajul mediu anual ale asiguratului, persoanele juridice sau fizice care depun aceste declaratii, sunt obligate să întocmească şi să depună o declaraţie nominală de asigurare rectificativă.

Termenele şi modalităţile de depunere a declaraţiilor sunt prevăzute în <LLNK 12015     0932 2H1   0 12>Codul fiscal.

 

Pentru perioadele de după 31 martie 2001, informaţiile preluate din declaraţia nominală de asigurare prevăzută la art. 7 alin. (1) şi (2) din lege, precum şi din declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, prevăzută de <LLNK 12000    19 12 2r1   0 17>Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, constituie elementele pe baza cărora se stabileşte stagiul de cotizare în sistemul public de pensii şi punctajul anual pentru asiguraţii sistemului public de pensii.

 

În situaţiile în care, pentru perioadele de după 31 martie 2001, derularea raporturilor de muncă sau de serviciu nu poate fi dovedită prin declaraţia nominală de asigurare, în vederea stabilirii stagiului de cotizare şi a punctajului anual, pot fi valorificate şi alte acte doveditoare, întocmite în condiţiile legii.

 

    Obligaţia prezentării actelor doveditoare prevăzute revine persoanei în cauză.

Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV din lege sunt asigurate în sistemul public de pensii pe baza declaraţiei individuale de asigurare, sau după caz pe baza declaraţiei nominale de asigurare, înregistrate la organul fiscal competent.

Termenele şi modalităţile de depunere a declaraţiilor sunt prevăzute în <LLNK 12015     0932 2H1   0 12>Codul fiscal.

 

CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALA

Contractul de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (2)  din lege se încheie între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei.

Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă şi produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.

Contractul de asigurare socială se reziliază din iniţiativa casei teritoriale de pensii, în cazul neplăţii contribuţiei de asigurări sociale pentru o perioadă de 6 luni consecutive.

 

Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială poate fi modificat, din iniţiativa asiguratului, prin încheierea unui act adiţional la contractul de asigurare socială.

Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială în baza căruia se calculează contribuţia de asigurări sociale se modifică, din iniţiativa asiguratorului, respectiv a casei teritoriale de pensii, prin notificarea asiguratului, ori de câte ori venitul lunar asigurat este mai mic decât nivelul minim prevăzut de lege.

 

În sistemul public de pensii, evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale se realizează pe baza codului numeric personal al asiguratului.

Datele cu caracter personal actualizate pentru toţi cetăţenii români, cetăţenii Uniunii Europene, ai statelor membre ale Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene şi pentru străinii care au înregistrată rezidenţa/şederea în România, precum şi ale persoanelor pentru care CNPP întocmeşte documentaţii de plată şi/sau efectuează plata unor prestaţii sociale sunt furnizate acesteia gratuit de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, după caz.

Aceste date sunt furnizate gratuit, la cererea CNPP, şi de oricare altă autoritate, instituţie publică sau altă instituţie care deţine astfel de informaţii.

În vederea realizării atribuţiilor privind evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale, CNPP şi casele teritoriale de pensii pot efectua, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, pe bază de protocoale, schimburi de informaţii cu alte instituţii publice şi autorităti .

 

STAGIU DE COTIZARE

Constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii:

 1. a) vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor până la data de 1 aprilie 2001;
 2. b) perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 şi data intrării în vigoare a prezentei legi, în care persoanele au fost asigurate în baza <LLNK 12000 19 10 201   0 17>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;<LLNK820003088414100001>

Constituie stagiu de cotizare şi perioada suplimentară la vechimea în muncă acordată pentru perioadele realizate în grupa I, a II-a, în baza legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv pentru perioadele realizate în condiţii speciale şi condiţii deosebite de muncă;

 

Constituie stagiu de cotizare şi perioadele de până la data de 1 aprilie 2001 în care o persoană:

 1. a) s-a aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 49;
 2. b) are stabilite drepturi privind vechimea în muncă în baza prevederilor <LLNK 11990 118 411831   0 28>Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat.

 

Constituie stagiu de cotizare şi timpul util la pensie realizat de agricultori, în condiţiile reglementate de legislaţia privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, anterioară datei de 1 aprilie 2001.

Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintă, conform legii, stagiu de cotizare realizat în condiţii deosebite sau în condiţii speciale se acordă perioade suplimentare la vechimea în muncă, care constituie stagii de cotizare în condiţii normale, după cum urmează:

 1. a) 3 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de muncă;
 2. b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii speciale de muncă.

 

Constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care asiguraţii datorează şi/sau plătesc contribuţii de asigurări sociale în sistemul public de pensii din România, precum şi în alte ţări, în condiţiile stabilite prin acordurile sau convenţiile internaţionale la care România este parte.

 

La stabilirea drepturilor de asigurări sociale se iau în considerare stagiile de cotizare realizate în sistemul public de pensii din România, precum şi perioadele de asigurare realizate sau recunoscute ca atare în alte ţări, în condiţiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter internaţional la care România este parte şi/sau regulamente comunitare.

 

În sistemul public de pensii, obligaţiile şi prestaţiile de asigurări sociale se achită în monedă naţională.

 

În cazul drepturilor salariale sau veniturilor asigurate, stabilite în moneda altor ţări pe teritoriul României, contribuţiile se plătesc în lei la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României din data stabilită pentru plata acestor drepturi.

 

 

Accesibilitate
Accessibility