Pensie de urmas

Pensie de urmas

  Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.

 

    Copiii au dreptul la pensie de urmaş:

a) până la vârsta de 16 ani;

b) dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;

c) pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b).

 

    Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani.

    În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenit soţului supravieţuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus.

 

    Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin un an.

    Soţul supravieţuitor care nu îndeplineşte condiţiile de mai sus beneficiază de pensie de urmaş pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut.

 

    Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale şi dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut.

 

    Soţul supravieţuitor care are în îngrijire, la data decesului susţinătorului, unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaş până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut.

 

    Pensia de urmaş se stabileşte, după caz, din:

    a) pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat;

    b) pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.

    Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte procentual din punctajul mediu anual realizat de susţinător, aferent pensiei prevăzute mai sus, în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel:

    a)    50% – pentru un singur urmaş;

    b)    75% – pentru 2 urmaşi;

    c)   100% – pentru 3 sau mai mulţi urmaşi.

    În cazul modificării numărului de urmaşi, pensia se recalculează în conformitate cu dispoziţiile de mai sus.

 

    Cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii părinţi, se stabileşte prin însumarea drepturilor de pensie de urmaş, calculate după fiecare părinte.

 

    Soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după soţul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasă pensie.

 

    Persoanele care sunt invalide, pe durata invalidităţii, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau până la vârsta de 16 ani sau  dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi cele care sunt invalide de gradul I sau II, pe perioada invalidităţii, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin un an, sunt expertizate, revizuite medical şi au obligaţia de a urma programele recuperatorii, conform reglementărilor prevăzute pentru pensia de invaliditate.

 

1) Cazul în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar

- cerere pentru acordarea pensiei de urmaş ;

- actele de stare civilă ale urmaşilor şi ale reprezentantului legal, după caz (original şi copie);

- decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original);

- decizia de pensie/talon de plată a pensiilor, pentru cazurile în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);

- adeverinţa de studii, în cazul urmaşilor copii în vârstă de peste 16 ani (original);

- actul doveditor al cauzei decesului, cu excepţia situaţiilor în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);

- copie FIAM, pentru decesul cauzat de accident de muncă;

- copie BP2 şi copie certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boală profesională.

 

1) Cazul în care susţinătorul decedat nu avea calitatea de pensionar

- cerere pentru acordarea pensiei de urmaş ;

- carnetul de muncă (original şi copie);

- carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie) – dacă este cazul;

- carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie) – dacă este cazul;

- alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată  – dacă este cazul;

- actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);

- livretul militar (original şi copie) – dacă este cazul;

- diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi – dacă este cazul;

- dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate – dacă este cazul;

- adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original) – dacă este cazul;

- adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original) – dacă este cazul;

- procura specială, pentru mandatar (original şi copie) – dacă este cazul;

- acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare – dacă este cazul;

- adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original) – dacă este cazul;

- alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie – dacă este cazul.

   – actele de stare civilă ale urmaşilor şi ale reprezentantului legal, după caz (original şi copie);

   – decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original);

   – decizia de pensie/talon de plată a pensiilor, pentru cazurile în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);

   – adeverinţa de studii, în cazul urmaşilor copii în vârstă de peste 16 ani (original);

   – actul doveditor al cauzei decesului, cu excepţia situaţiilor în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);

   – copie FIAM, pentru decesul cauzat de accident de muncă;

   – copie BP2 şi copie certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boală profesională.
Accesibilitate
Accessibility