Pensie anticipata

Pensia anticipată se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzută în anexe (vârste pensionare-femei , vârste pensionare-bărbaţi ), persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de prezenta lege.

    La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate nu se iau în considerare perioadele asimilate prevăzute de lege şi anume perioadele necontributive în care asiguratul:

      a) a beneficiat de pensie de invaliditate;

      b) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă; asiguraţii care au absolvit mai multe instituţii de învăţământ superior beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere;

      c) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;

    d) a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia liceului militar.

    Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii în care se stabileşte cel al pensiei pentru limită de vârstă.

    La acordarea pensiei anticipate, reducerea vârstei standard de pensionare nu poate fi cumulată cu nici o altă reducere reglementată de legea pensiilor sau de alte acte normative.

    La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei anticipate.

    Transformarea pensiei anticipate în pensie pentru limită de vârstă se face din oficiu.

    Actele pe care trebuie să le conţină dosarul de pensie anticipată sunt:

   – cerere pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă/pensiei anticipate/pensiei anticipate parţiale;

   – carnetul de muncă (original şi copie);

   – carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie) – dacă este cazul;

   – carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie) – dacă este cazul;

   – alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată  – dacă este cazul;

   – actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);

   – livretul militar (original şi copie) – dacă este cazul;

   – diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi – dacă este cazul;

   – dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate – dacă este cazul;

   – adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original) – dacă este cazul;

   – adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original) – dacă este cazul;

   – procura specială, pentru mandatar (original şi copie) – dacă este cazul;

   – acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare – dacă este cazul;

   – adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original) – dacă este cazul;

   – alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie – dacă este cazul.

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Accesibilitate
Accessibility