Pensia pentru limita de varsta

  Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare, prevăzute de lege.

    Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 63 de ani pentru femei. Atingerea acestei vârste se realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare, conform eşalonărilor prevăzute în anexe (vârste pensionare-femei , vârste pensionare-bărbaţi ).

    Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului minim de cotizare, conform eşalonărilor prevăzute în anexe (vârste pensionare-femei , vârste pensionare-bărbaţi ).

    Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului complet de cotizare, conform eşalonărilor prevăzute în anexe (vârste pensionare-femei , vârste pensionare-bărbaţi ).

 

    Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare, după cum urmează:

    a) conform tabelului nr. 1, în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condiţii deosebite de muncă:

    Tabelul nr. 1

Stagiul de cotizare realizat în condiţii deosebite

(ani împliniţi)

Reducerea vârstei standard de pensionare cu:

Ani

Luni

6

1

8

1

6

10

2

12

2

6

14

3

16

3

6

18

4

20

4

6

22

5

24

5

6

26

6

28

6

6

30

7

32

7

6

35

8

 

    b) conform tabelului nr. 2, în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncă încadrate în condiţii speciale:

    Tabelul nr. 2

Stagiul de cotizare realizat în condiţii speciale

(ani împliniţi)

Reducerea vârstei standard de pensionare cu:

Ani

Luni

2

1

3

1

6

4

2

5

2

6

6

3

7

3

6

8

4

9

4

6

10

5

11

5

6

12

6

13

6

6

14

7

15

7

6

16

8

17

8

6

18

9

19

9

6

20

10

21

10

6

22

11

23

11

6

24

12

25

12

6

26 de ani şi peste

13

 

    Fac excepţie de la aceste prevederile persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani în:

    a) unităţile miniere, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă;

    b) activităţile artistice desfăşurate în profesiile de: balerin, dansator, acrobat, jongler, clovn, călăreţ de circ, dresor de animale sălbatice, solist vocal de operă şi de operetă, instrumentist la instrumente de suflat, cascador.

    Pentru aceste persoane reducerea vârstei standard de pensionare este de:

    a) 20 de ani, pentru cele prevăzute la lit. a), dar fără ca vârsta redusă să fie mai mică de 45 de ani;

    b) 15 ani, pentru cele prevăzute la lit. b), dar fără ca vârsta redusă să fie mai mică de 50 de ani, cu excepţia balerinilor şi acrobaţilor pentru care vârsta de pensionare nu poate fi mai mică de 40 de ani pentru femei şi 45 de ani pentru bărbaţi.

    Stagiul complet de cotizare pentru toate persoanele de mai sus este de 30 de ani.

 

    De asemenea, fac excepţie şi persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 15 ani în zona I de expunere la radiaţii sau de cel puţin 17 ani în zona a II-a de expunere la radiaţii, în activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii. Aceste persoane beneficiază de pensie pentru limită de vârstă indiferent de vârstă.

    Stagiul complet de cotizare pentru aceste persoane este de 22 ani şi 6 luni, în cazul celor care au desfăşurat activitate în zona I de expunere la radiaţii, respectiv de 25 de ani şi 6 luni în cazul celor care au desfăşurat activitate în zona a II-a de expunere la radiaţii.

 

    c) cu câte 6 luni, pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare în străinătate, după data de 23 august 1944 şi/sau de prizonierat, în situaţia persoanelor cărora le-au fost stabilite drepturi privind vechimea în muncă, în condiţiile prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990, republicat.

 

    Reducerile vârstelor standard de pensionare prevăzute maisus, precum şi cele prevăzute de alte acte normative pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai mare de 13 ani.

    Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexe (vârste pensionare-femei , vârste pensionare-bărbaţi )

, în funcţie de gradul de handicap, după cum urmează:

    a) cu 15 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap grav, dacă au realizat, în condiţiile handicapului preexistent calităţii de asigurat, cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare;

    b) cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap accentuat, dacă au realizat, în condiţiile handicapului preexistent calităţii de asigurat, cel puţin două treimi din stagiul complet de cotizare;

    c) cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap mediu, dacă au realizat, în condiţiile handicapului preexistent calităţii de asigurat,  stagiul complet de cotizare.

 

    Nevăzătorii beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârstă, dacă au realizat ca nevăzător cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare.

 

    Actele pe care trebuie să le conţină dosarul de pensie pentru limită de vârstă sunt:

   – cerere pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă/pensiei anticipate/pensiei anticipate parţiale ;

   – carnetul de muncă (original şi copie);

   – carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie) – dacă este cazul;

   – carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie) – dacă este cazul;

   – alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată  – dacă este cazul;

   – actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);

   – livretul militar (original şi copie) – dacă este cazul;

   – diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi – dacă este cazul;

   – dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate – dacă este cazul;

   – adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original) – dacă este cazul;

   – adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original) – dacă este cazul;

   – procura specială, pentru mandatar (original şi copie) – dacă este cazul;

   – acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare – dacă este cazul;

   – adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original) – dacă este cazul;

   – alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie – dacă este cazul.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Accesibilitate
Accessibility