Criterii pentru bilete 2011

CRITERII

în baza cărora se acordă bilete pentru tratament balnear

în sistemul  unitar de pensii publice

 

În temeiul art. 122 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare şi al art. 24 alin. (4) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, Casa Naţională de Pensii Publice stabileşte următoarele criterii:

 1. Cadrul legal

 

– art. 121 şi art. 122 din Legea nr. 263/2010 prind sistemul unitar de pensii, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 278 din Legea nr. 1/2011 educaţiei naţionale;

– art. 22, art. 24 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;

– art. 20 din Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice nr. 450/825/2006, modificat şi completat prin Ordinul nr. 213/363/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare.

– art. 9 şi art. 11 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 8 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri;

– Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive;

– art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată, cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000;

– art. 16 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 7 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 757/2008 pentru aprobarea acordării biletelor de tratament balnear, în mod gratuit, salariaţilor care lucrează în mediu radioactiv – zonele I si II de expunere la radiaţii, la prospectarea, explorarea, exploatarea, prepararea minereului de uraniu, precum şi la conservarea şi închiderea perimetrelor miniere.

 

II. Atribuţiile Casei Naţionale de Pensii Publice

 

1. Stabileşte numărul locurilor de tratament balnear ce poate fi pus la dispoziţia beneficiarilor, in limita fondurilor aprobate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

 

2. Asigură locuri la tratament în staţiuni unde sunt tratate în principal afecţiuni ale sistemului nervos, reumatismale, digestive, cardiovasculare, ginecologice şi ale căilor respiratorii.

 

3. Asigură, cu precădere, locuri la tratament balnear în unităţile de tratament din proprietatea CNPP (sucursale ale Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “TBRCM” SA) şi, în completare, prin contracte incheiate, potrivit legii, cu alte unităţi de profil.

 

4. Plăteşte serviciile prestate, din fondurile prevăzute în legea bugetului asigurărilor sociale de stat, pe baza de documente justificative primite de la prestatorii de servicii de tratament balnear.

Pentru serviciile prestate persoanelor care beneficiază de cure balneoclimaterice potrivit prevederilor art. 22 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale republicată, plata se face după cum urmează:

– integral din contribuţiile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru cazurile prevăzute la art 22. alin. (1);

– integral de la bugetul de stat prin bugetul MMFPS pentru cazurile prevăzute la art. 22 alin (2).

 

5. Finanţează din fondurile bugetului asigurărilor sociale de stat contravaloarea tipăririi formularelor de bilet de tratament/odihnă.

 

6. Efectueaza repartiţia locurilor pe staţiuni, unităţi de cazare, serii şi date de prezentare în staţiune.

 

7. Repartizează numărul de locuri de tratament balnear în anul curent, caselor teritoriale de pensii, proporţional cu numărul total al beneficiarilor, respectiv:

– asiguraţi ai sistemului public de pensii domiciliaţi în judeţul respectiv, aflaţi în evidenţa caselor teritoriale de pensii la data repartiţiei;

– pensionari ai sistemului public de pensii, aflaţi în evidenţa caselor teritoriale de pensii la data repartiţiei;

– potenţiali beneficiari de bilete de tratament acordate gratuit, aflaţi în evidenţa caselor teritoriale de pensii la data repartiţiei;

– beneficiari de bilete de tratament acordate gratuit, aflaţi în evidenţa Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, la data repartiţiei;

- beneficiari de bilete de tratament acordate în vederea reabilitării medicale şi recuperării capacităţii de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională.

 

8. Repartizează pe staţiuni locurile de tratament balnear în anul curent, caselor teritoriale de pensii, proporţional cu numărul de potenţiali beneficiari după cum urmează:

– staţiuni de interes local – cu precădere în judeţul de reşedinţă şi în judeţele limitrofe;

– staţiuni de interes naţional.

Lista staţiunilor de interes naţional şi local, aprobată prin H.G. nr. 852/2008, este cuprinsă în Anexa nr. 1 la prezentele Criterii.

 

9. Transmite caselor teritoriale de pensii repartiţia locurilor, în vederea eliberării biletelor către beneficiari.

 

10. Transmite caselor teritoriale de pensii repartiţii suplimentare, la cererea acestora, în limita locurilor disponibile şi/sau pe baza procedurilor interne de redistribuire a locurilor nevalorificate în perioadele anterioare.

 

11. Aprobă redistribuirea locurilor nevalorificate în seriile anterioare, pe baza procedurilor interne de redistribuire a locurilor nevalorificate, la solicitarea societăţilor comerciale cu care CNPP are încheiate contracte comerciale.

12. Înregistrează, la nivelul CNPP, cereri privind atribuirea de bilete de tratament, din partea unor persoane fizice sau juridice, precum şi din partea unor asociaţii sau organizaţii reprezentând interesele beneficiarilor, inclusiv cele apartinand caselor sectoriale ale Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul Român de Informaţii. Aprobarea acestor cereri se face de către conducerea CNPP, în limita a maxim 5% din numărul total de bilete.

 

13. Conducerea CNPP aprobă modificări ale repartiţiei iniţiale, inclusiv prin diminuarea/majorarea numărului de locuri, în funcţie de evoluţia sumelor din bugetul de asigurări sociale de stat şi/sau de solicitări, în limita sumelor prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat.

 

III. Atribuţiile caselor teritoriale de pensii

 

1. Înregistrează cererile de acordare a biletelor de tratament direct în aplicaţia informatică SPA.

Solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de bilete de tratament, depun cereri de bilete de tratament balnear, la casa teritorială de pensii competentă, după cum urmează:

a. pensionarii şi beneficiarii altor drepturi stabilite prin legi speciale, la casa teritorială de pensii în a cărei evidenţă se află;

b. asiguraţii şi celelalte categorii de beneficiari, la casa teritorială de pensii în a cărei rază îşi au domiciliul sau reşedinţa.

Cererile se completează numai pe formularul aprobat (Anexa nr. 2) şi se pot transmite prin poştă, fax, e-mail sau se pot depune la casa teritorială de pensii competentă.

Cererile se depun cu cel puţin 40 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicită bilet. Prin cerere, solicitantul poate opta pentru cel mult trei staţiuni.

 

2. Analizează şi vizează prin compartimentul de specialitate din cadrul casei teritoriale de pensii, solicitările persoanelor care beneficiază de cure balneoclimaterice potrivit prevederilor art. 22 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată,  cărora li s-a stabilit de către medicul asiguratorului program individual de recuperare.

 

3. Preia din cerere, în aplicaţia informatică SPA, toate elementele prevăzute în aceasta. Verifică şi analizează preluarea corectă şi completă a elementelor înscrise în cererea de acordare a biletului de tratament balnear.

 

4. Asigură repartizarea biletelor de tratament balner către beneficiari, pe baza prezentelor criterii, utilizând aplicaţia informatică SPA.

 

5. Afişează la sediul casei teritoriale de pensii şi pe pagina de internet a acesteia, lista cererilor aprobate. Listele vor fi înregistrate la casa teritorială de pensii, urmând a fi arhivate electronic şi pe suport de hârtie la nivelul casei teritoriale de pensii .

 

6. Comunică beneficiarilor ale căror cereri au fost aprobate, în maxim 3 zile lucrătoare de la data efectuării repartiţiei, date privind biletul repartizat, precum şi data la care au fost programaţi pentru ridicarea biletului.

 

7. Eliberează biletele de tratament balnear în conformitate cu prezentele criterii, strict în limita repartiţiei prevăzută la pct. 4. Eliberarea de bilete de tratament fără respectarea prezentelor criterii, atrage după sine răspunderea disciplinară a persoanei care le-a eliberat sau, după caz, a persoanelor care au aprobat eliberarea acestora.

 

8. Comunică CNPP, cu cel puţin 15 zile înainte de plecarea în staţiune, numărul de bilete de tratament balnear nevalorificate, pe serii şi staţiuni, precum şi solicitările de suplimentări.

 

9. Eliberează adeverinţă din care să rezulte calitatea de asigurat pe bază de contract de asigurare socială sau pe bază de declaraţie individuală de asigurare, din care să rezulte venitul asigurat înregistrat în aceste documente, achitarea la zi a contribuţiei de asigurări sociale, precum şi stagiul de cotizare realizat în ultimele 12 luni.

 

10. Eliberează adeverinţa din care să rezulte dacă solicitantul a beneficiat de bilet de tratament balnear în cursul anului curent, odată cu transferul dosarului de pensie la o altă casă teritorială de pensii.

 

11. Solicită adeverinţă eliberată de angajatori sau casele sectoriale de pensii, din care să rezulte dacă solicitantul a beneficiat de bilet de tratament balnear în cursul anului curent, eliberat prin  sistemul naţional de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi prin sistemul administraţiei penitenciare.

 

CRITERIILE

în baza cărora se acordă biletele pentru tratament balnear,

cu suportarea unei contributii  sau în mod gratuit.

 

A. Criterii generale

 

A.1. Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de:

a) pensionar al sistemului unitar de pensii publice;

b) asigurat al sistemului unitar de pensii publice, care a realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 6 luni în ultimele 12 luni anterioare repartizării biletului;

c) asigurat al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

d) beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul unitar de pensii publice.

 

A.2. Pot beneficia de tratament balnear persoanele care dovedesc existenţa unei afecţiuni medicale care să necesite tratament balnear, în conformitate cu prevederile legale.

 

A.3. Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au domiciliul sau reşedinţa în România.

 

A.4. Biletele de tratament balnear se pot acorda numai în limita numărului locurilor la tratament balnear finanţat din bugetul asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin hotărâre de guvern.

 

A.5. Biletele de tratament balnear, inclusiv suplimentările primite de la CNPP prin redistribuire, se acordă în conformitate cu ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear, în funcţie de criteriile specifice, în limita locurilor repartizate, pe serii, staţiuni şi unitati de cazare.

 

A.6. Din totalul biletelor de tratament balnear repartizate pentru fiecare lună, 3% rămân la dispoziţia conducerii casei teritoriale de pensii, pentru soluţionarea unor cazuri medicale grave, cazuri sociale deosebite etc., care necesită tratament balnear în regim de urgenţă.

 

A.7. Numărul total al biletelor acordate cu titlu gratuit se împarte pe serii, proporţional cu numărul total al persoanelor beneficiare de prevederile unor legi speciale cu caracter reparatoriu, inclusiv cu numărul total de persoane beneficiare ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

A.8. După repartizarea biletelor gratuite si a celor aflate la dispoziţia conducerii, biletele rămase se repartizează pe serii, staţiuni şi unităţi de tratament, după cum urmează:

– cel puţin 80% pentru pensionari;

– până la 20% pentru asiguraţi.

 

A.9. În vederea aplicării criteriului specific al beneficiului unui bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani, în funcţie de DATA PREZENTĂRII ÎN STAŢIUNE înscrisă în biletul de tratament balnear, anul calendaristic se împarte după cum urmează:

a. sezon – în perioada 15 mai – 31 august a fiecărui an;

b. extrasezon – în celelalte perioade ale anului.

 

A.10.  Biletele de tratament balnear se acordă individual. În cursul unui an calendaristic, unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear. Refuzul nejustificat al unui bilet de tratament balnear repartizat potrivit prezentelor criterii, conduce la pierderea dreptului la un alt bilet  de tratament balnear în cursul anului calendaristic respectiv.

 

B. Criterii specifice

 

B.1. Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear

pentru PENSIONARI, cu suportarea unei contribuţii individuale

 

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear cu suportarea unei contribuţii individuale sunt următoarele:

1. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani;

2. Categoria de pensie a beneficiarului;

3. Cuantumul pensiei.

 

B.1.1. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani

Nr. crt. Situaţia beneficiarului în ultimii 2 ani Punctaj acordat
1. Nu a beneficiat de bilet 10
2. A beneficiat de 1 bilet – în extrasezon 5
3. A beneficiat de 1 bilet – în sezon 3
4. A beneficiat de 2 bilete: 2 în extrasezon 2
5. A beneficiat de 2 bilete: 1 în sezon + 1 în extrasezon 1
6. A beneficiat de 2 bilete: 2 în sezon 0

 

B.1.2. Categoria de pensie a beneficiarului

Nr. crt. Categoria de pensie a beneficiarului Punctaj acordat
1. Pensie de invaliditate 8
2. Pensie de limită de vârstă – cu stagiu complet 6
3. Pensie de urmaş 3
4. Pensie anticipată 2
5. Pensie anticipată parţială 1
6. Pensie de limită de vârstă cu stagiu incomplet 0

 

B.1.3. Cuantumul pensiei

Nr. crt. Cuantumul pensiei Punctaj acordat
1. Sub 400 lei 6
2. 401 lei – 800 lei 4
3. 801 lei – 1100 lei 3
4. 1101 lei – 1400 lei 2
5. 1401-2022 lei – câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat  şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat 1
6. Peste câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat  şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat 0

 

B.2. Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear

pentru ASIGURAŢI, cu suportarea unei contribuţii individuale

 

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear pentru asiguraţi, cu suportarea unei contribuţii individuale, sunt următoarele:

1. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani;

2. Nivelul câştigului salarial brut/soldei brute/venitului brut, realizat lunar conform O.U.G. nr. 82/08.09.2010, cuantumului ajutoarelor lunare, plătite din bugetul de stat, venitului lunar /asigurat, care constituie bază de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale.

 

B.2.1. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani

Nr. crt. Situaţia beneficiarului în ultimii 2 ani Punctaj acordat
1. Nu a beneficiat de bilet 10
2. A beneficiat de 1 bilet – în extrasezon 5
3. A beneficiat de 1 bilet – în sezon 3
4. A beneficiat de 2 bilete: 2 în extrasezon 2
5. A beneficiat de 2 bilete: 1 în sezon + 1 în extrasezon 1
6. A beneficiat de 2 bilete: 2 în sezon 0

 

B.2.2. Nivelul câştigului salarial brut/soldei brute/venitului brut, realizat lunar conform O.U.G. nr. 82/08.09.2010, cuantumului ajutoarelor lunare, plătite din bugetul de stat,  venitului lunar/ asigurat, care constituie baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale.

Nr. crt. Nivelul câştigului salarial brut/soldei brute/venitului brut, realizat lunar conform O.U.G. nr. 82/08.09.2010, cuantumului ajutoarelor lunare, plătite din bugetul de stat, venitului lunar asigurat Punctaj acordat
1. 670 lei 6
2. 671 lei – 900 lei 4
3. 901 lei – 1230 lei 3
4. 1231 lei – 1400 lei 2
5. 1401-2022 lei – câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat  şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat 1
6. Peste câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat  şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat 0

 

B.3. Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, cu titlu gratuit, pentru BENEFICIARII DE DREPTURI IN BAZA UNOR LEGI SPECIALE,

 

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, cu titlu gratuit, sunt următoarele:

1. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani;

2. Cuantumul total al drepturilor de pensie + indemnizaţie + prestaţie de care beneficiază.

 

B.3.1. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani

Nr. crt. Situaţia beneficiarului în ultimii 2 ani Punctaj acordat
1. Nu a beneficiat de bilet 10
2. A beneficiat de 1 bilet – în extrasezon 5
3. A beneficiat de 1 bilet – în sezon 3
4. A beneficiat de 2 bilete: 2 în extrasezon 2
5. A beneficiat de 2 bilete: 1 în sezon + 1 în extrasezon 1
6. A beneficiat de 2 bilete: 2 în sezon 0

 

B.3.2. Cuantumul total al drepturilor de pensie+indemnizaţie+prestaţie

Nr. crt. Cuantumul total

al drepturilor de pensie + indemnizaţie + prestaţie

Punctaj acordat
1. Sub 400 lei 6
2. 401 lei – 800 lei 4
3. 801 lei – 1100 lei 3
4. 1101 lei – 1400 lei 2
5. 1401-2022 lei – câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat  şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat 1
6. Peste câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat  şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat 0

 

 

B.4. Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, cu titlu gratuit, pentru BENEFICIARII DE DREPTURI ACORDATE PERSOANELOR CU HANDICAP ÎN BAZA LEGII NR. 448/2006,

 

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, cu titlu gratuit, pentru beneficiarii de drepturi acordate persoanelor cu handicap în baza Legii nr. 448/2006 sunt următoarele:

1. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani;

2. Gradul de handicap al solicitantului;

3. Cuantumul veniturilor realizate (pensie + indemnizaţie + alte prestaţii prevăzute de legi speciale + venitul realizat/asigurat) de care beneficiază conform evidenţelor casei teritoriale de pensii.

 

B.4.1. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani

Nr. crt. Situaţia beneficiarului în ultimii 2 ani Punctaj acordat
1. Nu a beneficiat de bilet 10
2. A beneficiat de 1 bilet – în extrasezon 5
3. A beneficiat de 1 bilet – în sezon 3
4. A beneficiat de 2 bilete: 2 în extrasezon 2
5. A beneficiat de 2 bilete: 1 în sezon + 1 în extrasezon 1
6. A beneficiat de 2 bilete: 2 în sezon 0

 

B.4.2. Gradul de handicap al solicitantului

Nr. crt. Gradul de handicap al solicitantului Punctaj acordat
1. Grav 8
2. Accentuat 4
3. Mediu 0

 

B.4.3. Cuantumul veniturilor realizate (pensie + indemnizaţie + alte prestaţii prevăzute de legi speciale + venitul realizat/asigurat) de care beneficiază conform evidenţelor casei teritoriale de pensii

 

Nr. crt. Cuantumul veniturilor realizate Punctaj acordat
1. Sub 400 lei 6
2. 401 lei – 800 lei 4
3. 801 lei – 1100 lei 3
4. 1101 lei – 1400 lei 2
5. 1401-2022 lei – caştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat  şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat 1
6. Peste câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat  şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat 0

 

 

C. Modalitatea de întocmire a ordinii de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear, în funcţie de criteriile specifice, în limita repartiţiei, pe serii, staţiuni sau unităţi de cazare.

 

C.1. Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear este dată de ordinea descrescătoare a punctajelor aferente fiecărei cereri.

 

C.2. Punctajul aferent fiecărei cereri este obţinut prin însumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu în parte raportat la numărul de criterii prevăzut pentru categoria respectivă.

 

C.3. În cazul cererilor cu punctaj egal, are prioritate beneficiarul care realizeză un număr mai mare de puncte la criteriul 1. Dacă se menţine egalitatea, se aplică criteriul 2. Dacă se menţine egalitatea şi după aplicarea criteriului 2, departajarea se face în favoarea persoanei cu pensia/salariul/ venitul brut mai mici.

 

C.4. În cazul cererilor depuse de soţ şi soţie care doresc să meargă împreună la tratament balnear, punctajul luat în calcul în vederea ierarhizării se stabileşte ca medie a punctajelor individuale.

 

C.5. În cazul cererilor depuse de părinţi şi copii care doresc să meargă împreună la tratament balnear, punctajul luat în calcul în vederea ierarhizării se stabileşte ca medie a punctajelor individuale ale părinţilor, care se atribuie şi copiilor.

 

C.6. În cazul cererilor depuse de un părinte şi copii care doresc să meargă împreună la tratament balnear, punctajul luat în calcul în vederea ierarhizării este punctajul părintelui, care se atribuie şi copiilor.

 

C.7. În cazul cererilor depuse de două persoane care doresc să meargă împreună la tratament balnear, punctajul luat în calcul în vederea ierarhizării se stabileşte ca medie a punctajelor individuale.

 

C.8. Repartiţia biletelor de tratament balnear pe baza ordinii de ierarhizare a cererilor, se intocmeşte de către fiecare casă teritorială de pensii, cu cel puţin 30 de zile înaintea primei zile de începere a fiecărei serii.

 

C.9. Repartiţia biletelor de tratament balnear în ordinea de ierarhizare a cererilor, se întocmeşte pe baza opţiunilor făcute de solicitant şi în ordinea menţionată pe cerere.

 

D. Categoriile de persoane care pot beneficia de tratament balnear, precum şi documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare.

 

D.1. Persoane care beneficiază de tratament balnear în mod gratuit

D.1.1. Pensionarii de invaliditate, în conformitate cu prevederile programului de recuperare, întocmit de către medicul expert al asigurărilor sociale.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • talonul de plată a pensiei;
 • programul de recuperare (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.1.2. Persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Decretului-lege nr.118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, precum şi persoanele care au calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă, stabilită în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.214/1999.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • talonul de plată al indemnizaţiei sau, după caz, decizie/hotărâre;
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.1.3. Persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.189/2000.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • talonul de plată al indemnizaţiei sau, după caz, decizie/hotărâre;
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.1.4. Persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • talonul de plată al indemnizaţiei sau, după caz, decizie/hotărâre;
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.1.5. Asiguraţii care îşi desfăşoară activitatea în locurile de muncă prevăzute la art. 30, alin. (1), lit. b), din Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv locurile de muncă în condiţii speciale din activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • adeverinţă eliberată de angajator din care să rezulte că  acesta are ca obiect de activitate “cercetarea, explorarea, exploatarea sau prelucrarea materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii“ şi ca solicitantul biletului îşi desfăşoară activitatea într-unul din aceste locuri de muncă (în original);

În adeverinţă se va specifica dacă salariatul a beneficiat de bilet de tratament balnear gratuit, suportat din Fondul social, potrivit contractului colectiv de muncă. În cazul în care a beneficiat de acest bilet nu i se va aproba bilet de tratament balnear suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat.

 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.1.6. Persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • certificatul de persoană cu handicap, valabil la data eliberării biletului de tratament, emis de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (copie);
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.1.7. Persoanele care beneficiază de cure balneoclimaterice potrivit art. 22  din Legea nr. 346/2002  privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale republicata, cărora li s-a stabilit de catre medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul caselor teritoriale de pensii, program individual de recuperare.

 

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • programul individual de recuperare stabilit de medicul expert al asigurărilor sociale din serviciul de expertiză medicală din cadrul caselor teritoriale de pensii, în funcţie de tipul bolii (copie, cu prezentarea actului original);
 • dovadă care să ateste faptul că solicitantul a fost victima unui accident de muncă sau a unei boli profesionale (FIAM/BP2 sau alte acte doveditoare potrivit reglementărilor legale în vigoare).

 

D.2. Persoanele care beneficiază de tratament balnear cu suportarea unei contributii individuale:

 

D.2.1. Pensionarii sistemului unitar de pensii publice

 

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • talonul de plată a pensiei;
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.2.2. Asiguraţii sistemului unitar de pensii publice  prevăzuţi la art. 6 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Pentru a putea beneficia de bilet de tratament balnear, persoanele prevăzute la art. 6 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să aibă un stagiu de cotizare de minim 6 luni în ultimele 12 luni anterioare lunii în care începe sejurul în staţiunea de tratament balnear solicitată.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • adeverinţă eliberată de angajator sau de entităţile asimilate angajatorului pentru luna în care a fost depusă în condiţiile legii, ultima Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, anterioară celei în care se efectuează repartiţia,  care să conţină câştigul salarial brut/solda brută/venitul brut, realizat lunar conform O.U.G. nr. 82/08.09.2010, avut în vedere la stabilirea contribuţiei individuale de asigurări sociale, şi/sau, după caz cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate cuvenite pentru luna respectivă, conform legii, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art.6 alin. (1) pct. I şi II din Legea nr. 263/2010 (în original);
 • adeverinţa eliberată de angajator sau de entităţile asimilate angajatorului pentru luna în care a fost depusă în condiţiile legii, ultima Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, anterioară celei în care se efectuează repartiţia,  care să conţină cuantumul ajutoarelor lunare, plătite din bugetul de stat, avut în vedere la stabilirea contribuţiei individuale de asigurări sociale, şi/sau, după caz cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate cuvenite pentru luna respectivă, conform legii, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art.6 alin. (1) pct. V din Legea nr. 263/2010 (în original);
 • cuponul-mandat poştal sau talonul cont curent pentru indemnizaţia de şomaj, din luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art.6 alin. (1) pct. III din Legea nr. 263/2010, care beneficiază de indemnizaţia de şomaj (în original);
 • adeverinţă privind calitatea de asigurat pe bază de declaraţie individuală de asigurare sau contract de asigurare socială, din care să rezulte venitul lunar asigurat din luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia şi achitarea la zi a contribuţiei de asigurări sociale, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2) din Legea nr. 263/2010 (în original);
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

 

Notă:

Asiguraţii aflaţi în incapacitate temporară de muncă pe o perioadă mai mare de 90 de zile consecutiv beneficiază de tratament balnear şi de recuperare a capacităţii de muncă, în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, conform art. 21, alin. (1) din Ordonanţă de urgenţă  nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate,  cu modificările şi completările ulterioare.

 

D.2.3. Copiii minori ai pensionarilor sau ai asiguraţilor sistemului public de pensii.

 

Copiii minori ai pensionarilor sau ai asiguraţilor sistemului public de pensii pot beneficia de bilet de tratament balnear, numai dacă:

a) îi însoţesc pe părinţii titulari de bilet de tratament;

b) fac dovada că urmează cursurile de zi ale unei instituţii de învăţământ preuniversitar, organizată conform legii;

c) au vârsta de până la 18 ani, la data începerii sejurului.

Documentele se depun odată cu cele ale părintelui pensionar sau asigurat al sistemului public de pensii.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament (se completează de părinte în numele copilului);
 • actul de identitate al părintelui (copie);
 • actul de identitate al copilului în vârstă de peste 14 ani (copie);

sau certificatul de naştere al copilului, în vârstă de până la 14 ani (copie);

 • adeverinţa din care să rezulte frecventarea învăţământului  preuniversitar de zi (în original);
 • declaraţie pe proprie răspundere a titularului, din care să rezulte că acesta va fi însoţit de minor la tratament balnear (în original);
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.2.4. Copiii minori, cărora le-a fost numit tutore, care au fost încredinţaţi sau daţi în plasament, unor persoane care au calitatea de asigurat sau pensionar al sistemului public de pensii.

 

Copiii minori cărora le-a fost numit tutore, care au fost încredinţaţi sau daţi în plasament, unor persoane care au calitatea de asigurat sau pensionar al sistemului public de pensii pot beneficia de bilet de tratament balnear, numai dacă:

a) îi însoţesc pe titularii de bilet de tratament;

b) fac dovada că urmează cursurile de zi ale unei instituţii de învăţământ preuniversitar, organizată conform legii;

c) au vârsta de până la 18 ani, la data începerii sejurului.

 

Documentele copilului minor, se depun odată cu cele ale persoanei care l-a adoptat, a fost numit tutore, a fost încredinţat sau dat în plasament –pensionar sau asigurat al sistemului public de pensii.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament (se completează de persoana care l-a adoptat, a fost numit tutore, i-a fost încredinţat sau dat în plasament, în numele copilului);
 • actul de identitate al copilului în vârstă de peste 14 ani (copie)

sau certificat de naştere al copilului în vârstă de până la 14 ani (copie);

 • adeverinţă din care să rezulte frecventarea învăţământului  preuniversitar de zi (în original);
 • actul doveditor de adopţie, încredinţare sau dare în plasament a copilului minor, după caz (copie);
 • declaraţia pe proprie răspundere a titularului, din care să rezulte că acesta va fi însoţit de minor la tratament balnear (în original);
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.2.5. Copiii minori – beneficiari de pensie de urmaş.

 

Copiii minori beneficiari de pensie de urmaş pot beneficia de bilet de tratament balnear, numai dacă:

a) sunt însoţiţi de părinte sau, după caz, de persoana care a fost numită tutore, careia i-a fost încredinţat sau dat în plasament copilul beneficiar de pensie de urmaş;

b) fac dovada că urmează cursurile de zi ale unei instituţii de învăţământ preuniversitar, organizată conform legii;

c) au vârsta de până la 18 ani, la data începerii sejurului.

 

Documentele copilului minor se depun odată cu cele ale părintelui sau, după caz, ale persoanei care a fost numit tutore, i-a fost încredinţat sau dat în plasament.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear, copii minori – beneficiari de pensie de urmaş, dovedesc îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament (se completează de însoţitor în numele copilului);
 • actul de identitate al copilului în vârstă de peste 14 ani (copie)

sau certificatul de naştere al copilului în vârstă de până la 14 ani (copie);

 • actul de identitate al însoţitorului şi documentul care atestă această calitate (copie);
 • adeverinţă din care să rezulte frecventarea învăţământului  preuniversitar de zi (în original);
 • decizia de pensionare care atestă calitatea de pensionar de urmaş a copilului minor (copie);
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.2.6. Părintele copilului minor beneficiar de pensie de urmaş, sau, după caz, persoana care a fost numită tutore, căreia i-a fost încredinţat sau dat în plasament copilul beneficiar de pensie de urmaş.

 

Părintele copilului minor beneficiar de pensie de urmaş sau, după caz, persoana care a fost numită tutore, căreia i-a fost încredinţat sau dat în plasament copilul beneficiar de pensie de urmaş poate beneficia de bilet de tratament balnear numai dacă însoţeşte copilul beneficiar de pensie de urmaş la tratament balnear.

Documentele se depun odată cu cele ale minorului beneficiar de pensie de urmaş.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear, însoţitori ai copilului beneficiar de pensie de urmaş, dovedesc îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • declaratia pe proprie răspundere a persoanei care însoţeşte copilul beneficiar de pensie de urmaş, din care să rezulte ca acesta îl va însoţi pe minor la tratament balnear (în original);
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.2.7. Soţii sau soţiile asiguraţilor sau pensionarilor sistemului public, care nu au dreptul la bilet de tratament în nume propriu.

 

Soţii sau soţiile asiguraţilor sau pensionarilor sistemului public, care nu au dreptul la bilet de tratament în nume propriu pot beneficia de bilet de tratament balnear numai dacă însoţesc titularii de drept la tratament balnear şi dacă nu se încadrează în categoria pensionarilor sau a asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Documentele se depun odată cu cele ale soţului/soţiei – pensionari sau asiguraţi ai sistemului public de pensii.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • certificatul de căsătorie (copie) ;
 • declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu este pensionar, nu este asigurat şi nu obţine venituri pentru care asigurarea în sistemul public de pensii este obligatorie (în original) ;
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.2.8. Persoana care însoţeşte pensionarul de invaliditate gradul I şi însoţitorul persoanei cu handicap grav.

 

Persoana care însoţeşte pensionarul de invaliditate gradul I şi însoţitorul persoanei cu handicap grav pot beneficia de bilet de tratament balnear numai dacă însoţesc persoanele îndreptăţite la tratament balnear şi au vârsta peste 18 ani.

Documentele se depun odată cu cele ale pensionarului de invaliditate gradul I sau ale persoanei încadrate în categoria de handicap grav.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • certificatul de persoană cu handicap grav, emis de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (copie);
 • declaraţia pe proprie răspundere a însoţitorului din care să rezulte că îl va însoţi la tratament balnear pe pensionarul de invaliditate gradul I sau, după caz, pe persoana cu handicap grav;
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.2.9. Personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ.

 

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • adeverinţă din care să rezulte că solicitantul se încadrează în una din funcţiile didactice sau didactice auxiliare prevăzute de Legea nr. 1/2011 educaţiei naţionale (în original);
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.2.10. Personalul aflat în raport de serviciu sau raport de muncă cu Casa Naţională de Pensil Publice, casele teritoriale de pensii sau Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • adeverinţă din care să rezulte că solicitantul este în raport de serviciu sau raport de muncă cu Casa Naţională de Pensii Publice, casa teritorială de pensii sau Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă (în original);
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.2.11 Soţii sau soţiile persoanelor prevăzute la pct. D2.10.

 

Documentele se depun odată cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. D2.10.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • cupon de pensie sau adeverinţă eliberată de angajator cu venitul brut, realizat lunar, avut în vedere la stabilirea contribuţiei individuale de asigurări sociale;
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

 

E. Modul de stabilire a contributiei individuale pentru persoanele care beneficiază de tratament balnear cu suportarea unei contributii

 

Cuantumul contribuţiei persoanelor, ale căror cereri au fost aprobate în baza prezentelor criterii, se stabileşte după cum urmează:

 

E.1. în cazul pensionarilor din cadrul sistemului public de pensii, contribuţia individuală este de 50% din cuantumul total net cuvenit al drepturilor de pensie, din luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia. (pct. D.2.1.)

 

E.2. în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I si II din Legea nr. 263/2010 al căror câştig salarial brut/soldă brută/venit brut, realizat lunar conform O.U.G. nr. 82/08.09.2010, pentru care se datorează contribuţia individuală de asigurări sociale, şi/sau, după caz, cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate cuvenite pentru luna respectivă, conform legii, este mai mic sau egal cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent, cuantumul contribuţiei individuale este de 50% din preţul biletului de tratament balnear.

În cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. V din Legea nr. 263/2010 al căror cuantum al ajutoarelor lunare, plătite din bugetul de stat, pentru care se datorează contribuţia individuală de asigurări sociale, şi/sau, după caz, cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate cuvenite pentru luna respectivă, conform legii, este mai mic sau egal cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent, cuantumul contribuţiei individuale este de 50% din preţul biletului de tratament balnear.

 

Câştigul salarial brut/solda brută/venitul brut, realizat lunar conform O.U.G. nr. 82/08.09.2010, cuantumul ajutoarelor lunare, plătite din bugetul de stat, este cel din luna în care a fost depusă ultima Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.Aceasta este considerată valabilă, în înţelesul prezentelor criterii, dacă a fost depusă şi înregistrată cu cel mult 60 de zile anterioare datei repartiţiei. (pct.D.2.2.)

 

E.3. în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I, II şi V din Legea nr. 263/2010 al căror câştig salarial brut/solda brută/venit brut, realizat lunar conform O.U.G. nr. 82/08.09.2010, cuantum al ajutoarelor lunare, plătite din bugetul de stat, pentru care se datorează contribuţia individuală de asigurări sociale, şi/sau, după caz, cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate cuvenite pentru luna respectivă, conform legii, este mai mare decât câştigul salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent, se achită preţul integral al biletului de tratament balnear.

Câştigul salarial brut/solda brută/venitul brut, realizat lunar conform O.U.G. nr. 82/08.09.2010, cuantumul ajutoarelor lunare, plătite din bugetul de stat, este cel din luna în care a fost depusă ultima Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Aceasta este considerată valabilă, în înţelesul prezentelor criterii, dacă a fost depusă şi înregistrată cu cel mult 60 de zile anterioare datei repartiţiei. (pct.D.2.2.)

 

E.4. în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. III din Legea nr. 263/2010, beneficiari ai indemnizaţiei de şomaj, cuantumul contribuţiei este de 50 % din cuantumul indemnizaţiei de şomaj, stabilită conform legii.  (pct.D.2.2.)

 

E.5. în cazul persoanelor asigurate pe bază de declaraţie individuală de asigurare în condiţiile art. 6, alin. (1), pct. IV, din Legea nr. 263/2010 şi al persoanelor asigurate pe bază de contract de asigurare socială conform art. 6, alin. (2) din Legea nr. 263/2010, pentru asiguraţii care au la data la care se efectuează repartiţia, venitul brut lunar asigurat mai mic sau egal cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent, cuantumul contribuţiei este de 50% din preţul biletului de tratament balnear.

Pentru asiguraţii care au venitul brut lunar asigurat mai mare decat câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent, se achită preţul integral al biletului de tratament balnear. (pct.D.2.2.)

 

E.6. în cazul copiilor minori ai asiguraţilor sau ai pensionarilor sistemului public de pensii şi al copiilor minori care au fost adoptaţi, cărora le-a fost numit tutore, care au fost încredinţaţi sau daţi în plasament unor persoane care au calitatea de asigurat sau pensionar al sistemului public de pensii, se achită preţul integral al biletului de tratament balnear (pct. D.2.3 si D.2.4.)

 

E.7. în cazul copiilor beneficiari de pensie de urmaş, contribuţia individuală este de 50% din pensia netă cuvenită urmaşului în cauză, din luna anterioară repartiţiei. (pct.D.2.5.)

 

E.8. în cazul persoanei care însoţeşte copilul minor beneficiar de pensie de urmaş, dacă această persoană nu este asigurat sau pensionar al sistemului unitar de pensii publice, se achită preţul integral al biletului de tratament balnear. În cazul în care această persoană este asigurat sau pensionar al sistemului unitar de pensii publice, aceasta, după caz, va suporta o contribuţie conform beneficiarilor prevăzuţi la punctele D.2.1 sau D.2.2.(pct.D.2.6.)

 

E.9. în cazul soţilor sau soţiilor asiguraţilor sau pensionarilor sistemului public, care nu au dreptul la bilet de tratament în nume propriu, se achită preţul integral al biletului de tratament balnear.(pct. D.2.7.)

 

E.10. în cazul persoanei care însoţeşte pensionarul de invaliditate gradul I sau persoana cu handicap grav, dacă această persoană este asigurat sau pensionar al sistemului unitar de pensii publice, aceasta, după caz, va suporta o contribuţie conform beneficiarilor prevăzuţi la punctele D.2.1 sau D.2.2. În cazul în care această persoană nu este asigurat sau pensionar al sistemului unitar de pensii publice, se achită preţul integral al biletului de tratament balnear (pct. D.2.8)

 

E.11. în cazul personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, asiguraţi ai sistemului public de pensii, contribuţia individuală este de 50% din preţul biletului de tratament balnear art. 278 din Legea nr. 1/2011 educaţiei naţionale . (pct.D.2.9.)

 

E.12. în cazul persoanelor aflate în raport de serviciu sau raport de muncă cu Casa Naţională de Pensii Publice, casa teritorială de pensii, sau Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, cuantumul contribuţiei individuale este de 50% din salariul de bază brut aferent lunii anterioare celei în care care se efectuează repartiţia, dar nu mai mult de 50% din preţul biletului de tratament balnear.

În cazul copilului minor al titularului se achită preţul integral al biletului de tratament balnear. (pct.D.2.10.)

 

E.13. În cazul soţilor sau soţiilor persoanelor prevăzute la pct. D.2.10, dacă sunt  asiguraţi sau pensionari ai sistemului unitar de pensii publice, cuantumul contribuţiei individuale este de 50% din salariul de bază brut aferent lunii anterioare celei în care care se efectuează repartiţia, dar nu mai mult de 50% din preţul biletului de tratament balnear. (pct.D.2.11.)

 

F. Alte reglementari

 

F.1. Biletele eliberate pot fi anulate cu restituirea integrală a contribuţiei în următoarele situaţii:

a) atunci când titularul nu se poate prezenta în staţiunea înscrisă pe bilet la data începerii seriei, din motive familiale (deces, etc.), juridice, calamităţi sau urgenţe medicale atestate cu documente (ale titularului sau membrilor de familie);

b) atunci când din motive personale, se renunţă la bilet, cu anunţarea prealabilă a casei teritoriale de pensii cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data începerii seriei înscrisă în biletul de tratament;

c) în situaţia în care, titularul, deşi s-a prezentat în staţiune la data înscrisă pe bilet, nu a fost cazat, prezentând motivaţia scrisă a unităţii prestatoare de servicii balneare sau în caz de refuz a acesteia, un act eliberat de o autoritate locală prin care dovedeşte situaţia respectivă. Aceste cazuri se raportează, în scris, de către casele teritoriale de pensii, la CNPP.

Solicitarea de restituire a contribuţiei poate fi depusă în termen de maxim 90 zile calendaristice de la data începerii seriei înscrisă în biletul de tratament.

 

F.2. Contribuţia se restituie parţial beneficiarului, de către casa teritorială de pensii, în cazul în care acesta s-a prezentat în staţiune la data înscrisă pe bilet şi din motive obiective, atestate cu documente (contraindicaţie medicală, o problemă personală ivită în perioada tratamentului sau altele asemenea), nu a beneficiat de servicii pentru întreaga durată a sejurului.

Restituirea contribuţiei în acest caz se face proporţional cu numărul zilelor de sejur neefectuat, dar nu mai mult de 50% din contribuţia achitată şi numai pe baza adeverinţei eliberate de prestatorul de servicii sau, în cazul când acesta refuză nejustificat eliberarea unui astfel de document, pe baza adeverinţei eliberate de autorităţile locale (primării, poliţie etc.).

Solicitarea de restituire a contribuţiei poate fi depusă în termen de maxim 90 zile calendaristice de la data începerii seriei înscrisă în biletul de tratament.

 

F.3. În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear aceluiaşi beneficiar, indiferent dacă este cu plata unei contribuţii sau gratuit.

 

F.4. În situaţia în care numărul locurilor repartizate pentru a fi distribuite gratuit este epuizat, se pot elibera bilete cu plata unei contribuţii individuale şi persoanelor prevăzute  de la pct. D.1.1 la D.1.7, dacă se încadrează în categoria celor prevăzute la punctele D.2.1 sau D.2.2 şi numai cu acceptul scris al acestora.

 

F.5. Casa teritorială de pensii va elibera bilete pentru beneficiarii aflaţi în evidenţa acesteia, inclusiv pentru beneficiarii cu domiciliul în judeţul respectiv ai căror angajatori îşi au sediul central în altă localitate.

 

F.6. Biletele de tratament balnear vor fi repartizate cu precădere la complexele administrate de S.C. Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “T.B.R.C.M.” SA, la care CNPP este acţionar unic. În completare, după epuizarea acestora, se vor repartiza bilete la celelalte unităţi de tratament balnear, cu care CNPP are încheiate contracte.

 

F.7. În cazul pierderii, deteriorării, distrugerii sau furtului biletului de tratament balnear, casa teritorială de pensii va elibera un duplicat, pe care se va menţiona că înlocuieşte biletul iniţial, în baza unei cereri şi a unei declaraţii pe propria răspundere a titularului, din care să rezulte pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea acestuia, după caz.

Concomitent cu eliberarea duplicatului, se va proceda la anularea exemplarului 3 al biletului pierdut, furat, deteriorat sau distrus.

Casa teritorială de pensii va comunica societăţii prestatoare de servicii de tratament balnear, precum şi Casei Naţionale de Pensii Publice seria şi numărul biletului pierdut, furat, deteriorat sau distrus.

 

F.8. Rubrica “având calitatea de….” din biletul de tratament va fi completată înscriindu-se punctul şi subpunctul din prezentele norme în care se încadrează beneficiarul (pct. D.1.1 – D.1.7, respectiv D.2.1 – D.2.11).

 

F.9. În situaţia în care beneficiarii drepturilor de pensie şi/sau a indemnizaţiilor prevăzute de legi speciale, îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa, în adresa de transfer a casei teritoriale de pensii se va specifica dacă titularul dosarului a beneficiat de bilet de tratament în cursul anului.

 

F.10. În situaţia în care persoana care a solicitat un bilet de tratament balnear (pensionar, asigurat, etc.) şi căreia i-a fost aprobată cererea, nu s-a prezentat la casa teritorială de pensii pentru ridicarea biletului de tratament şi nu a anunţat, în prealabil, despre acest fapt, compartimentul gestiune bilete tratament, biletul repartizat poate fi eliberat următorului solicitant, fiind considerat disponibil, cu 10 zile înainte de începerea seriei.

 

F.11. În cazul pensionarilor pentru limită de vârstă care sunt angajaţi cu contract individual de muncă, îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative sau judecătoreşti ori beneficiază de drepturi de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, se va lua în considerare numai calitatea de pensionar al sistemului public, în vederea stabilirii contribuţiei. Aceleaşi prevederi se aplică şi pensionarilor beneficiari de pensie de invaliditate gradul III.

 

F.12. În înţelesul prezentelor criterii, în cuantumul total net al drepturilor de pensie în funcţie de care se stabileşte contribuţia individuală nu sunt incluse: indemnizaţia acordată în baza unor legi speciale, sumele acordate cu titlu de drepturi restante, indemnizaţia de însoţitor în cazul pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate, contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi impozitul pe pensie.

 

F.13. În cazul în care contribuţia individuală calculată depăşeşte preţul integral al biletului de tratament balnear, persoana îndreptăţită plăteşte preţul integral al acestuia.

 

F.14. Biletul de tratament se eliberează după cum urmează:

 1. personal titularului;
 2. persoanei îndreptăţite să însoţească copilul minor;
 3. însoţitorului pensionarului de invaliditate gradul I;
 4. asistentului personal al persoanei cu handicap;
 5. persoanei care însoţeşte persoana cu handicap, dacă aceasta din urmă nu are asistent personal, în situaţia în care titularul nu se poate prezenta pentru ridicarea biletului.

Biletul de tratament se poate elibera, în cazuri excepţionale, unei alte persoane, desemnate de către titular pe bază de procură autentificată, din care să rezulte ca mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear.

Biletul de tratament se poate elibera şi soţului persoanei beneficiare, în baza actelor de identitate ale soţilor şi a certificatului de căsătorie.

 

F.15. În cazul persoanelor care nu sunt asiguraţi sau pensionari ai sistemului unitar de pensii publice, dar însoţesc titularul în calitate de soţ/soţie sau copil, se achită preţul integral al biletului de tratament balnear.

 

Anexa nr.1

Lista staţiunilor de interes naţional şi local

 

Staţiuni de interes naţional:
1. Amara
2. Azuga
3. Buşteni
4. Buziaş
5. Băile Govora
6. Băile Felix
7. Băile Herculane
8. Băile Olăneşti
9. Băile Tuşnad
10. Câmpulung Moldovenesc
11. Cap Aurora
12. Călimăneşti-Căciulata
13. Costineşti
14. Covasna
15. Eforie Nord
16. Eforie Sud
17. Geoagiu-Băi
18. Gura Humorului
19. Jupiter
20. Mamaia
21. Mangalia
22. Moneasa
23. Neptun-Olimp
24. Poiana Braşov
25. Predeal
26. Pucioasa
27. Slănic
28. Saturn
29. Sinaia
30. Sângeorz-Băi
31. Slănic-Moldova
32. Sovata
33. Târgu Ocna
33^1. Târgu-Neamţ
34. Techirghiol
35. Vatra Dornei
36. Venus
37. Voineasa
38. Zona Parâng-Petroşani
39. Zona turistică a
municipiului Piatra-Neamţ

Staţiuni turistice de interes local:

1. 1 Mai
2. Albac
3. Albeştii de Muscel
4. Arieşeni
5. Balvanyos
6. Bazna
7. Bălţăteşti
8. Băile Homorod
9. Băile Turda
10. Băile Băiţa
11. Borsec
12. Borşa
13. Bran
14. Breaza
15. Călacea
16. Cheia
17. Crivaia
18. Durău
19. Harghita-Băi
20. Horezu
21. Izvoru Mureşului
22. Lacu Roşu
23. Lacu Sărat
24. Lipova
25. Moieciu
26. Ocna Sibiului
27. Ocna Şugatag
28. Păltiniş
29. Pârâul Rece
30. Praid
31. Săcelu
32. Sărata Monteoru
33. Secu
34. Semenic
35. Snagov
36. Stâna de Vale
37. Straja
38. Soveja
39. Tăşnad
40. Timişu de Sus
41. Tinca
42. Trei Ape
43. Vălenii de Munte
44. Vaţa de Jos
44^1. Vişeu de Sus
45. Zona Fântânele
46. Zona Muntele Băişorii

Depun prezenta avand calitatea de:

 • pensionar de invaliditate, în conformitate cu prevederile programului individual de recuperare, întocmit de către medicul expert al asigurărilor sociale, Dosar nr.______________;
 • pensionar al sistemului public de pensii, Dosar nr.______________;
 • asigurat al sistemului public de pensii;
 • persoanele care beneficiază de prevederile Legii nr. 346/2002 republicată
 • asigurat din zonele I şi II de expunere la radiaţii;
 • beneficiar al Decretului-lege nr.118/1990, Dosar nr.__________;
 • beneficiar al Legii nr.189/2000;
 • veteran de război, Dosar nr.__________;
 • persoană cu handicap;
 • persoană care însoţeşte pensionarul de invaliditate gradul I şi însoţitorul persoanei cu handicap grav;
 • personal didactic şi didactic auxiliar din învăţământ;
 • copil minor al pensionarului sau al asiguratului sistemului public de pensii
 • părinte al copilului minor beneficiar de pensie de urmaş, sau, după caz, persoana care a fost numită tutore, căreia i-a fost încredinţat sau dat în plasament copilul beneficiar de pensie de urmaş, Dosar nr.__________;
 • soţ/soţie al/a asiguratului sau pensionarului sistemului public de pensii, care nu are dreptul la bilet de tratament în nume propriu;
 • personalul aflat în raport de serviciu sau raport de muncă cu CNPP.

 

PRECIZĂRI:

 • Biletele de tratament balnear se acordă individual. În cursul unui an calendaristic, unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear. Refuzul nejustificat al unui bilet de tratament balnear repartizat potrivit prezentelor criterii, conduce la pierderea dreptului la un alt bilet de tratament balnear în cursul anului calendaristic respectiv.
 • Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear este dată de ordinea descrescătoare a punctajelor aferente fiecărei cereri.
 • Punctajul aferent fiecărei cereri este obţinut prin însumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu în parte raportat la numărul de criterii prevăzut pentru categoria respectivă.
 • În cazul cererilor cu punctaj egal, are prioritate beneficiarul care realizeză un număr mai mare de puncte la criteriul 1. Dacă se menţine egalitatea, se aplică criteriul 2. Dacă se menţine egalitatea şi după aplicarea criteriului 2, departajarea se face în favoarea persoanei cu pensia/salariul/ venitul brut mai mici.
 • În cazul cererilor depuse de soţ şi soţie care doresc să meargă împreună la tratament balnear, punctajul luat în calcul în vederea ierarhizării se stabileşte ca medie a punctajelor individuale.
 • În cazul cererilor depuse de părinţi şi copii care doresc să meargă împreună la tratament balnear, punctajul luat în calcul în vederea ierarhizării se stabileşte ca medie a punctajelor individuale ale părinţilor, care se atribuie şi copiilor.
 • În cazul cererilor depuse de un părinte şi copii care doresc să meargă împreună la tratament balnear, punctajul luat în calcul în vederea ierarhizării este punctajul părintelui, care se atribuie şi copiilor.
 • În cazul cererilor depuse de două persoane care doresc să meargă împreună la tratament balnear, punctajul luat în calcul în vederea ierarhizării se stabileşte ca medie a punctajelor individuale.
 • Repartiţia biletelor de tratament balnear în ordinea de ierarhizare a cererilor, se intocmeşte pe baza opţiunilor făcute de solicitant şi în ordinea menţionată pe cerere.
 • Răspunderea privind modul de completare şi corectitudinea datelor din cerere revine în totalitate solicitantului.

 

Data:                            Semnătura,
Accesibilitate
Accessibility