Atribuții principale

Atribuţii principale

 

Casa Judeţeană de Pensii Timiş are următoarele atribuţii principale:

a) înregistrează şi asigură evidenţa contribuabililor;

b) încheie contracte de asigurare socială;

c) asigură evidenţa contributiilor de asigurări sociale;

d) certifică stagiul de cotizare şi punctajul asiguratului;

e) stabileşte cuantumul drepturilor de asigurări sociale individuale şi efectuează plata acestora;

f) stabileşte şi plăteşte indemnizaţii şi alte drepturi prevăzute în legi speciale, finanţate de la bugetul de stat;

g) emite decizii de recuperare a drepturilor băneşti încasate necuvenit şi urmăreşte recuperarea acestora;

h) prezintă propuneri pentru fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi, dupa caz, pentru fundamentarea unor indicatori ai bugetului de stat;

i) asigură execuţia bugetară în profil teritorial şi organizează contabilitatea acesteia;

j) realizează activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă;

k) distribuie persoanelor îndreptăţite, în limita locurilor repartizate, bilete de tratament balnear;

l) rezolvă contestaţii, sesizări şi reclamaţii, potrivit competenţelor;

m) organizează şi desfăşoară activitatea de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului prin programe de instruire specifice domeniului de activitate;

n) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti;

o) numeşte conducerea şi asigură îndrumarea şi controlul activităţii Casei Locale de Pensii Lugoj;

p) întocmeşte şi înaintează CNPAS, contul de execuţie al bugetului asigurărilor sociale de stat în profil teritorial, precum şi al bugetului de stat pentru indicatorii ce i-au fost repartizati;

q) îndeplineşte toate atribuţiile privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale la nivel teritorial;

r) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de statut ori stabilite de preşedintele CNPAS.

Accesibilitate
Accessibility