Ajutor de deces

Ajutor de deces

 

In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă. Dovada se poate face prin orice mijloc de probă admis de lege. Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut.

 

    Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.

    Se consideră membru de familie:

a) soţul;

b) copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate;

c) părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

    Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezintă jumătate din cuantumul câştigului salarial mrdiu brut.

 

    Ajutorul de deces se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat şi se acordă, la cerere, pe baza certificatului de deces. Acordarea ajutorului de deces nu este condiţionată de realizarea unui anumit stagiu de cotizare.

 

    În cazul în care angajatorul îşi suspendă temporar activitatea sau activitatea acestuia încetează prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege, ajutorul de deces cuvenit şi neachitat, potrivit legii, se achită din bugetul asigurărilor sociale de stat de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale.

 

Ajutorul de deces se achită în termen de 24 de ore de la solicitare de:
a) angajator, în cazul decesului asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. I, II şi V din legea pensiilor, respectiv al unui membru de familie al acestuia
b) instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
c) casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii sectorială, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2) din legea pensiilor, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

 

    Ajutorul de deces se achită persoanei îndreptăţite sau mandatarului desemnat, prin procură specială, de către aceasta. Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data decesului. Cuantumul ajutorului de deces solicitat se achită la nivelul cuvenit la data decesului.

    Acte necesare pentru obţinerea ajutorului de deces

- cerere pentru ajutor de deces ;

- certificat de deces (original şi copie);

- act de identitate al solicitantului (original şi copie);

- acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul (certificat de naştere, certificat de căsătorie, etc.) sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);

- dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie) – se face cu înscrisuri doveditoare în acest sens, inclusiv cu declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ajutorului de deces, dacă acesta este soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele sau curatorul persoanei decedate;

- dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie) – se face cu înscrisuri doveditoare în acest sens sau prin declaraţie pe propria răspundere autentificată a solicitantului ajutorului de deces, dacă acesta este oricare altă persoană în afara celor menţionate anterior;

- dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar – se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces;

- act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul decesului copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);

- adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).
Accesibilitate
Accessibility